Trường Nhật ngữ "IECC Japanese Language School" của kanamachi. Là trường Nhật ngữ có lịch sử lâu đời và không khí ấm áp, mạnh mẽ trong việc giao lưu văn hóa quốc tế và phát triển nguồn nhân lực.

School Info

Thông tin trường học

Chính sách bảo mật

mục lục
国際文化の交流と人材育成に強い歴史ある西日暮里の日本語学校IECC日本
国際文化の交流と人材育成に強い歴史ある西日暮里の日本語学校IEC国際文化の交流と人材育成に強い歴史ある西日暮里の日本語学校IEC国際文化の交流と人材育成に強い歴史ある西日暮里の日本語学校IEC国際文化の交流と人材育成に強い歴史ある西日暮里の日本語学校IEC

Chính sách bảo mật

Trường Nhật ngữ IECC (sau đây gọi là "trường của chúng tôi") nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc xử lý đúng cách và bảo vệ cẩn thận thông tin cá nhân của khách hàng và những người khác có liên quan đến trường của chúng tôi. Chúng tôi tuyên bố rằng chúng tôi sẽ hành động.

Tuân thủ các tiêu chuẩn liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân

Trong việc bảo vệ thông tin cá nhân, trường học của chúng tôi sẽ tuân thủ các hướng dẫn quốc gia và các tiêu chuẩn khác do quốc gia thiết lập.

Định nghĩa thông tin cá nhân

“Thông tin cá nhân” như được sử dụng trong điều khoản này đề cập đến thông tin về một cá thể sống mà một cá nhân cụ thể có thể nhận dạng và có thể nhận dạng được. Cụ thể, nó có nghĩa là tất cả thông tin liên quan đến một cá nhân, chẳng hạn như tên, quốc tịch, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, ngày sinh, cấu trúc gia đình, tình trạng sức khỏe, điểm số, v.v.

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Trường học của chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho các mục đích sau.

  • Gửi và liên hệ các tài liệu liên quan đến việc tham dự các lớp học hoặc trường học của chúng tôi
  • Làm việc như một tổ chức giáo dục
  • Thông tin về trường của chúng tôi (các sự kiện của trường, v.v.)
  • Các mục đích khác liên quan đến những điều trên

Cung cấp cho bên thứ ba

Trường chúng tôi không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho bên thứ ba ngoại trừ các mục đích do pháp luật quy định. Cụ thể, các trường hợp sau đây được chỉ ra.

  • Khi có sự đồng ý của người đó (học sinh hoặc người giám hộ, v.v.)
  • Khi được quốc gia yêu cầu dựa trên luật và quy định
  • Khi nhận thấy rằng có một nhu cầu cấp thiết, chẳng hạn như nguy hiểm sắp xảy ra đối với tính mạng hoặc thân thể của con người, v.v.
  • Khi xét thấy cần thiết phải thông báo cho phụ huynh về tình hình đi học, điểm số, v.v. của học sinh.
  • Khi người đó có nguyện vọng xin làm thủ tục nhập học, thủ tục ký túc xá, giới thiệu việc làm thêm, hòa giải việc làm, v.v.

Xóa / Hủy bỏ

Tại trường chúng tôi, nếu xác định rằng thông tin cá nhân nhận được từ khách hàng sẽ không được sử dụng cho mục đích sử dụng trong tương lai, chúng tôi sẽ xóa hoặc tiêu hủy nó dưới hình thức không thể sao chép hoặc rò rỉ. ‍

Sửa đổi Chính sách Quyền riêng tư

Để bảo vệ thông tin cá nhân, trường học của chúng tôi sẽ sửa đổi những điều trên khi cần thiết để đáp ứng những thay đổi về nội dung của luật và quy định do chính phủ thiết lập. ‍

Chính sách bảo mật
Trường Nhật ngữ ở Nishinippori với bề dày lịch sử, có thế mạnh về giao lưu văn hóa quốc tế và phát triển nguồn nhân lực. Tăng cường cộng sinh đa văn hóa và phát triển cộng đồng quốc tế.

Trường Nhật ngữ IECC được thành lập năm 1984 với mục đích giao lưu văn hóa quốc tế và phát triển nguồn nhân lực. Tôi đã cống hiến hết mình để đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng quốc tế thông qua việc hiện thực hóa ước mơ của mọi người, chia sẻ các giá trị và văn hóa khác nhau của mỗi quốc gia, và thúc đẩy sự cộng sinh đa văn hóa. Sau đó, vào năm 2012, chúng tôi được tổ chức lại theo một tổ chức quản lý mới và tiếp tục cho đến ngày nay, chúng tôi tham gia vào các hoạt động giáo dục nâng cao tình dục.